Vedtægter

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nydammen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nydammen

§   1.   Navn og hjemsted
            1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nydammen.
            1.2. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.
§   2.   Formål
            2.1. Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og administrere  ejendommene:
                  Matr. nr. 7ø og 7aa, Østbirk By, Østbirk, beliggende Ryvej 40, 8752 Østbirk.
§   3.   Medlemmer
            3.1. Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages
                  enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en
                  bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid
                  fastsatte indskud med eventuelt tillæg.
            3.2. Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til
                  helårsbeboelse for sig og sin husstand.
            3.3. Ved at flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som
                  helårsbeboelse for sig og sin husstand.
            3.4. Hver andelshaver må ikke benytte mere end 1 bolig i foreningen, og
                  er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er
                  midlertidig fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse,
                  forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste,
                  midlertidig forflyttet eller lignende.
§   4.   Indskud
            4.1. Indskud udgør et beløb svarende til:
                  kr. 297.000,00               for boligtype A.
                  kr. 277.000,00               for boligtype B.
                  kr. 306.765,00               for boligtype C.
                  kr. 286.065,00               for boligtype D.

                  For etape 1 er boligtyperne fordelt således:
                  Boligtype A                  bolig nr. 3 og 5               kr.    594.000,00
                  Boligtype B                  bolig nr. 1 og 2               kr.    554.000,00
                  Boligtype C                  bolig nr. 4, 6, 9, og 10   kr.  1.227.060,00
                  Boligtype D                  bolig nr. 7 og 8               kr.    572.130,00
                  I alt                                                                kr.   2.947.190,00

                  For etape 2 er boligtyperne fordelt således:
                  Boligtype C                  bolig nr. 11- 16               kr.   1.840,590,00

                  Samlet indskud for etape 1 og 2                         kr.   4.787.780,00
            4.2. Indskuddet skal indbetales kontant.
§   5.   Hæftelse
            
5.1. Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser
                  vedrørende foreningen, jfr. dog stk. 2.
            5.2. For de lån i kreditforeningen eller pengeinstitutter, der optages i
                  forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig
                  vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev
                  eller håndpant i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne
                  uanset stk. 1 personligt og prorate, såfremt kreditor har taget
                  forbehold herom.
            5.3. En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for
                  forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny godkendt andels-
                  haver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.
§   6.   Andel
            6.1. Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.
            6.2. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til  
                  andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13 - 18, ved tvangssalg
                  dog med de ændringer, der følger af reglerne i
                  Andelsboligforeningslovens § 6 b.
            6.3. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i
                  Andelsboligforeningslovens § 4 a.
            6.4. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer
                  andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at
                  det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.
§   7.   Boligaftale
      
       7.1. Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver
                   andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser
                   om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet,
                   anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer,
                   der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
              7.2. En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i
                    nogen form.
§    8.   Boligafgift
              8.1. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle
                    andelshavere af generalforsamlingen.
              8.2. Når kreditforeningslånene senest 30. juni 2016 er blevet omlagt, skal
                    de nye låns årlige renter, bidrag og afdrag sammenlægges.
                    Det derved fremkomne beløb udgør den samlede årlige boligafgift.
                    Den årlige boligafgift fordeles mellem de enkelte andele efter
                    andelenes kvadratmeter.
                    Den årlige boligafgift pr. hus - afrundet - fordeles ligeligt over 12
                    måneder.
                    Den enkelte andelshaver kommer således pr. måned til at betale:
                    Den beregnede månedlige boligafgift + det månedlige beløb til
                    fællesudgifter.
§    9.   Vedligeholdelse
              9.1. En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde
                    i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fæl-
                    les forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af
                    hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelsha-
                    vers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle udskiftninger
                    af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom for eksempel udskift-
                    ning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelses-
                    pligt omfatter også forringelse som skyldes slid og ælde.
              9.2. En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til
                    boligen knyttede haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte 
                    nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og fælles og egne hegn.
              9.3. En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige
                    eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalfor-                    samlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.
              9.4. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedli-
                    geholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles
                    anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med
                    vedligeholdelsesplanen.
              9.5. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt,
                    kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden-
                    for en nærmere fastsat frist.  Foretages den nødvendige vedlige-
                    holdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen
                    og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 20.
§   10.  Forandringer
             10.1. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde
                     i boligen, med mindre forandringen er meddelt skriftligt for
                     bestyrelsen senest 3 uger, inden den bringes til udførelse.
                     Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden
                     3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal
                     da udskydes , indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller
                     det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.  
              10.2. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af
                      boligens ydre eller redskabsskure og carporte eller til at opsæt-
                      te eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets
                      iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan næg-
                      te at godkende en anmodning om omforandring, såfremt besty-
                      relsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller
                      skønnes at stride mod andre andelshaveres interesser. 
               10.3. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt
                      i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner
                      og andre offentlige forskrifter.
               10.4. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte 
                       forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor bygge-
                       tilladelse kræves efter byggelovgivningen eller andre offentlige
                       forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen,
                       inden arbejdet iværksættes.
§   11.   Fremleje
      
         11.1. En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af
                       boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre
                       han/hun er berettiget hertil efter stk. 2 og stk. 3.
               11.2. En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig
                       med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andels-
                       haveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institu-
                       tionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold,
                       militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en
                       begrænset periode på normalt højst 2 år.
                       Fremleje kan således ikke tillades blot på grund af fraflytning.
                       I ganske særlige tilfælde kan en enig bestyrelse dog godkende
                       fremleje til 3. person.
                       Der udarbejdes da en lejekontrakt, hvor det bl.a. præciseres, at
                       det er andelshaveren, der har stemmeret og er ansvarlig over for
                       Andelsboligforeningen.
                       (Lejekontrakt for beboelse, Formular 8 benyttes, og den signeres
                       af såvel andelshaver, fremlejetager og den samlede bestyrelse).
               11.3. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrel-
                        sen på de af den fastsatte betingelser.
§   12.   Husorden
      
          12.1. Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle med-
                        lemmer fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v.
                12.2. Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således,
                        at bestående rettigheder bibeholdes, indtil dyrets død.
§   13.   Overdragelse
               
13.1. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han/hun beret-
                       tiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13.2. til en an-
                       den, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i 
                       boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men
                       nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3
                       uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om,
                       hvem der indstilles.
                13.2. Fortrinsret til at overdrage andel og bolig skal gives i neden-
                        stående rækkefølge:
                        A.    Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragel-
                               sen sker til børn, børnebørn, forældre eller bedstefor-
                               ældre eller til en person, der har haft fælles husstand
                               med andelshaveren i mindst det seneste år før overdra-
                               gelsen.
                        B.     Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste
                                hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet
                                på ventelisten, går forud for de senere indtegnede.
                                Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betin-
                                get af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig fri-
                                gøres, således at indstillingsretten vedrørende den såle-
                                des ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende an-
                                delshaver.
                        C.     Andre personer, der er indstillet af en andelshaver. Det
                                skal ved brev eller opslag med mindst 14 dages varsel be-
                                kendtgøres, at andelshaverne kan indstille en kandidat til
                                en ledigbleven bolig. Bekendtgørelsen skal angive hvilken
                                bolig og overdragelsessummen. Hver andelshaver kan ind-
                                stille 1 kandidat til boligen, og der trækkes lod mellem de
                                rettidigt indstillede kanditer, der kan godkendes af be-
                                styrelsen, jfr. § 13.1.
                        D.     Andre, der indstilles af en fraflyttende andelshaver. 
§   14.   Pris 
                14.1. Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som
                       desuden skal godkende eventuelle aftaler efter § 14. 2.
                       Bestyrelsen skal kun godkende en rimelig pris og højst et     
                       beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:
                       A.  Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den
                            pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt
                            på generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige gene-
                            ralforsamling. Andelens pris og eventuelle prisudvikling
                            fastsættes under iagttagelse af reglerne i Andelsbolig-
                            foreningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af for-
                            eningens ejendom og andre aktiver, samt foreningens
                            gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende,
                            selv om der lovligt kunne være fastsat en højere pris. En
                            andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fast-
                            satte pris berettiget til at beregne sig samme pris for an-
                            delen i foreningens formue, som han/hun selv lovligt har
                             betalt, jfr. Andelsboligforeningens regler herom.
                        B.  Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaf-
                             felsesprisen med fradrag ef eventuel værdiforringelse på
                             grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under   
                             byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter af-
                             tale har betalt særligt forhøjet vederlag for installationer,
                             såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det
                             særskilt som overfor anført. 
                        C.  Værdien af forbedringer og beplantning m.v. af det til bo-
                             ligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen
                             med fradrag af eventuek værdiforringelse.
                        D.  Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller in-
                             stalleret i boligen, fastsættes under hensyntagen til an-
                             skaffelsespris, alder og slitage. 
                        E.  Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig
                             god eller mangelfuld, beregnes pristillæg eller prisned-
                             slag under hensyn hertil.
                14.2. Værdiansættelse og fradrag af stk. 1 litra B - E fastsættes   
                        efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbed-
                        ringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af
                        Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejle-
                        dende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den
                        svendeløn excl. avance og offentlige afgifter, som et tilsva-
                        rende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er
                        udstyret med hårde hvidevarer eller husholdningsma-
                        skiner, der tilhører andelsboloigforeningen, men skal vedli-
                        geholdes og fornyes af andelshaveren, beregnes tillæg     
                        respektivt nedslag efter litra E under hensyntagen til maski-
                        nernes alder og forventede normallevetid.
                14.3. Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig
                        overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal veder-
                        laget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil
                        overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekø-
                        bet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget
                        og de øvrige aftalte vilkår.
                14.4.  Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre
                        sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyt-
                        tende andelshaver.
                14.5. Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhver-
                        veren eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbed-
                        ringer, inventar og løsøre eller eventuel pristillæg eller -                        nedslag for vedligholdelsesstand, fastsættes prisen af en
                        voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til
                        de spørgsmål voldgiften angår, og som udpeges af Andelsbo-
                        ligforeningernes Fællesreprænsentation. Voldgiftsmanden
                        skal indkalde parterne til en besigtigelse og udarbejde en
                        vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og 
                        begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bin-
                        dende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit
                        honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostnin-
                        gerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller
                        eventuelt pålægges en part fuldt ud, idet der herved tages
                        hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved
                        voldgiften.
§   15.   Fremgangsmåde
                 15.1. Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdra-
                        gelsesaftele, der forsynes med bestyrelsens påtegning om god-
                        kendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleve-
                        ret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste
                        årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelses-
                        summens beregning med specifikation af prisen for andelen,
                        forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelt pristillæg eller
                        -nedslag for vedligeholdelsestilstand. Erhverver skal endvidere
                        inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med Andelsbo-
                        ligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og straf.
                 15.2. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der
                        kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standard-
                        formular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver op-
                        kræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdra-
                        geren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen,
                        samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for be-
                        styrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning
                        til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller - auktion.
                 15.3. Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen
                         indbetales kontant til foreningen, som - efter fradrag af sine
                         tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et even-
                         tuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien -
                         afregner provenuet først til evttuelle rettighedshavere, her-
                         under pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende
                         andelshaver.
                  15.4. Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andels-
                         haver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for
                         betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varme-
                         udgifter og lignende. Såfremt afregning sker inden fraflytning,
                         er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et 
                         skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle
                         krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.
                  15.5. Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal
                         denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere
                         eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller
                         ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i for-
                         bindelse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisafslag
                         for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangenet skøn-
                         nes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen
                         til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det
                         ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem belø-
                         bet tilkommer.
                  15.6. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i
                         stk. 3 - 5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen,
                         forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 
§   16.   Ubenyttede boliger  
                  16.1. Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fra-
                         flyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdra-
                         gelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer
                         bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vil-
                         kår overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted
                         som anført i § 15. 
§   17.   Dødsfald
                  
17.1. I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes even-
                         tuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemsskab
                         og beboelse af boligen.
                  17.2. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at
                         benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte,
                         idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge: 
                         A.   Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand
                               med den afdøde i mindst 3 måneder.
                         B.   Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles
                               husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.
                         C.   Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforæl-
                               dre.
                         D.   Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var an-
                               meldt som berettiget til andel og bolig ved hans/hendes
                               død. 
                         Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrel-
                         sen.
                  17.3. Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter for-
                         udgående stykker berettigede personer finder §§ 14 - 15 tilsva-
                         rende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgå-
                         ende stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsva-
                         rende anvendelse, dog bortset fra fra § 15 stk. 3 - 6 om ind-
                         betaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræ-
                         der i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt
                         långivende pengeinstitut.
                  17.4. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest
                         den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-månedersda-
                         gen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden,
                         bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig
                         og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det ind-
                         komne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15.
§   18.   Samlivsophævelse
                  18.1. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parter-
                         ne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse
                         bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlems-
                         skab af foreningen og beboelse af boligen.
                  18.2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af
                         samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold her-
                         til skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med
                         andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævel-
                         sen.
                  18.3. Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af
                         boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fort-
                         sættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller over-
                         dragelse. Ved overdragelse i henhold hertil, eller ved overdra-
                         gelse i henhold til § 19, stk. 2, finder §§ 14 og 15 tilsvarende 
                         anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3 - 6 om indbetaling og
                         afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræ-
                         der i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen
                         og eventuelt långivende pengeinstitut.
§   19.   Opsigelse 
                  19.1. En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen
                         og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne
                         i §§ 13 - 18 om overførsel af andelen.
§   20.   Eksklusion 
                  20.1. I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af fore-
                         ningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:
                         A.   Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventu-
                               elt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige be-
                               løb af enhver art.
                         B.   Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligehol-
                               delsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige
                               vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 9.
                         C.   Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller
                               ulempe for foreningens virksomhed eller andre andels-
                               havere.
                         D.   Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af
                               andelen betinger sig en større pris end godkendt af be-
                               styrelsen.
                         E.   Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold svarende
                               til de, der efter Lejelovens bestemmelser berettiger udle-
                               jeren til at ophæve lejemålet.
                  20.2. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal over-
                         tage andel og bolig, og der forholdes, som bestemt i § 17.
§   21.   Ledige boliger
                  
21.1. I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tid-
                         ligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver
                         har mistet sin indstillingsret efter § 17 og § 18 eller § 20, eller
                         har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen
                         ved  udpegning af andelshaver gå frem efter reglerne i §
                         13.2.B. og 13.2.C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør be-
                         styrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.
§   22.   Generalforsamling
                  
22.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
                  22.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 må-
                         neder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
                         1.   Valg af dirigent.
                         2.   Bestyrelsens beretning.
                         3.   Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning
                              samt godkendelse af årsregnskabet.
                         4.   Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse
                              og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
                         5.   Forslag.
                         6.   Valg.
                         7.   Eventuelt.
                  22.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en general-
                         forsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af
                         andelshaverne eller administrator forlanger det med angi-
                         velse af dagsorden.
§   23.   Indkaldelse m.v.
                  23.1. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel,
                         der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt
                         kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden
                         for generalforsamlingen.
                  23.2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
                         være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
                         lingen.
                  23.3. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt
                         det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved op-
                         slag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsam-
                         lingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
                  23.4. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen
                         samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes æg-
                         tefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsbe-
                         rettigede kan ledsages af en professionel eller personlig råd-
                         giver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt
                         af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at delstage i og tage
                         ordet på generalforsamlingen.
                  23.5. Hver andel giver 1 stemme. En andelshaver kan kun give fuld-
                         magt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller
                         til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive 1
                         stemme i henhold til fuldmagt.
§   24.   Flertal
                  
24.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, und-
                         tagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 -
                         4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være
                         repræsenteret.
                  24.2. Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering
                         af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværk-
                         sættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelser, hvis fi-
                         nansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25
                         %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb,
                         der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedta-
                         ges på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige
                         stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3  af
                         "ja" og "nej" stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige
                         stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et
                         flertal på mindst 2/3 af "ja" og "nej" stemmer for forslaget, kan
                         der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da
                         forslaget endelig vedtages med et flertal på mindst 2/3 "ja" og
                         "nej" stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.
                  24.3. Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kre-
                         ditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter personligt.
                  24.4. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløs-
                         ning, kan kun ske med et flertal på mindst 3/4 af samtlige muli-
                         ge stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer re-
                         præsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på
                         3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der ind-
                         kaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget
                         endelig vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsen-
                         terede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræ-
                         senteret.
§   25.   Dirigent m.v.
                  25.1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
                  25.2. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Pro-
                         tokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Pro-
                         tokollatet eller tilsvarende information om det på generalfor-
                         samlingen passerede skal tilstilles andelshaverne senest 1 må-
                         ned efter generalforsamlingens afholdelse.
§   26.   Bestyrelse  
                  26.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den
                         daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens
                         beslutninger.
§   27.   Bestyrelsesmedlemmer
                  27.1. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 - 4 øvrige 
                         bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestem-
                         melse.
                  27.2. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
                  27.3. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år
                         ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver
                         generalforsamling.
                  27.4. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller
                         2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.
                  27.5. Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vælges an-
                         delshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmed-
                         lemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun væl-
                         ges 1 person fra hver husstand og kun 1 person, der bebor an-
                         delsboligen. Genvalg kan finde sted.
                  27.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en
                         sekretær. 
                  27.7. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, ind-
                         træder  suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordi-
                         nære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer
                         næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære gene-
                         ralforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved
                         fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen
                         til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære gene-
                         ralforsamling.
§   28.   Møder
                  28.1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en
                         sag, såfremt han/hun eller en person, som han/hun er be-
                         slægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til,
                         kan have særinteresser i sagens afgørelse.
                  28.2. Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøderne. Pro-
                         tokollatet underskrives af hele bestyrelsen.
                  28.4. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§   29.   Tegningsret
                  
29.1. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§   30.   Administration
                  
30.1. Generalforsamlingen kan vælge en advokat til som admini-
                         strator at forestå ejendommens almindelige og juridiske for-
                         valtning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte admi-
                         nistrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administra-
                         tor om hans/hendes opgaver og beføjelser.
                  30.2. Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administra-
                         tor, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og
                         reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse.
                  30.3. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelses-
                         medlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i
                         et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foreta-
                         ges hævning ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i for-
                         ening. Alle indbetalinger til foreningen, det være sig boligaf-
                         gift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af an-                         dele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom
                         også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direk-
                         te på en sådan konto.
                  30.4. Bestyrelsen kan helt eller delvist overlade bogføring, opkræv-
                         ning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbeta-
                         ling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller
                         et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det om-
                         fang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin
                         midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholde-
                         ri, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalin-
                         ger.
                  30.5. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske an-
                         svar over for foreningen, andelshavere og tredjemand, tegner
                         foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring.
                         Forsikringssummen skal oplyses i en note til årsrapporten.
§   31.   Regnskab / årsrapport
                  31.1. Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse
                         med god regnskabsskik og underskrives af administrator og he-
                         le bestyrelsen. Regnsakbsåret er 1. januar til 31. december.
                  31.2. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes for-
                         slag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på
                         andelene, som kan godkendes på generalforsamlingen for ti-
                         den indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14. Forslaget
                         anføres som en note til årsrapporten.
§   32.   Revision
                  
32.1. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registre-
                         ret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revi-
                         sionsprotokol.
§   33.
                  
33.1. Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til
                         drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samti-                         dig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§   34.   Opløsning
                  34.1. Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges
                         af generalforsamlingen.
                  34.2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden,
                         deles den resterende formue mellem de til den tid værende
                         andelshavere.
                                                   -ooo0ooo-

                  Således vedtaget på foreningens generalforsamling 24-05-06

                  I bestyrelsen:
                  Gunnar Elley, Anne-Mette Thaarup og Jørgen Herskind
                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 8.2 er på generalforsamlingen 24. maj 2016 ændret til ovenstående.
                  I bestyrelsen:
                 Bent Sielemann, Christian Schulz og Jørgen Aalling
       
         

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.10 | 04:41

Jeg er en naturlig person, der tilbyder et lån mellem enkeltpersoner og virksomheder, kontakt os på: elenanino0007@gmail.com

...
06.09 | 09:07

Lånetilbud gælder i dag og få dit lån mellem de næste 24 timer send os email nu via (worldbestloans@gmail.com)

...
26.08 | 09:50

vi giver genuin lån, vi tilbyder dig lån til 3% rente kontakt os i dag: larryfinance@yahoo.com

...
23.08 | 20:29

Har du brug for et lån? Hvis du har brug for et lån, bedes du kontakte mig via email privatefirm3 @ g
mail.com

...
Du kan lide denne side